VEDTÆGTER FOR NORDVESTSJÆLLANDS RIDEKLUB

§1 Klubbens navn er: Nordvestsjællands Rideklub Klubben er stiftet: Den 10. januar 1959 Klubbens hjemsted er: Kalundborg Kommune

§2 Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten; ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§3 Nordvestsjællands Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Ungdom kan til og med det kalenderår, hvor de fylder 18 år kun optages som juniormedlemmer. Som medlemmer kan optages enhver; uden ret til at deltage i konkurrencer.

§5 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§6 A Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dom max 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af den afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

C I det af §6 omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes vad skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

§7 Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. a) Det enkelte medlems del af kontingentet til henholdsvis Dansk Ride forbund og Distrikt 4 kan derudover reguleres med samme beløb som summen af Dansk Ride Forbunds og Distrikt 4's reguleringer (afrundet opad til nærmeste hele 10-krone)For aktive medlemmer opkræves kontingentet årligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar. For passive medlemmer opkræves kontingent årligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 30 dage efter forfaldsdato, ophører vedkommendes medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at havde modtaget påkrav herom.

§8 Klubbens anliggender varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 7 medlemmer der alle vælges for en periode på 2 år:

• Formand

• Næstformand (aut. formand for junior- og ponyudvalg)

• Kasserer

• Sekretær

• Dressurudvalgsformand

• Terræn-, spring- og millitaryformand

• Materiel- og anlægsformand

I ulige år vælges: Formand, sekretær og materiel- og anlægsformand.

I lige år vælges: Næstformand, kasserer, dressurudvalgsformand samt terræn-, spring- og millitary- formand.

Udvalgsformændene m/k supplerer sig selv, dog med mindst 2 medlemmer.

Der vælges suppleanter for 1 år ad gangen.

Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen.

Der vælges 1 hvert år.

Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen kan nedsætte andre aktivitetsudvalg, når denne finder behov derfor. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Der er dog ikke krav om medlemskab for revisorer og revisorsuppleant.

Følgende grupper af mennesker må ikke sidde i klubbens bestyrelse:

1. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet/den selvejende institution hvor klubben holder til

2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til

3. Generelt underviserer - dog ikke amatørtrænere

4. Ansatte på etablissementet

§9 Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Der føres protokol (mødereferåt) over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer senest ved næste møde.

§10 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen forpligtelser af økonomisk art, ud over kontingentsforpligtelsen, over for klubben. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstfomand-kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medhør af lovens §11. Der må ikke meddeles eneprokura, dog er kassereren bemyndiget til at disponere over kasse- og bankkonti til dækning af udgifter/omkostninger. Formanden kan med betalingskort og fuldmagt til kontoen disponere over kontoen, der bruges til klubbens daglige drift. Den af bestyrelsen valgte kiosk ansvarlige kan disponere over kontoen til kioskens drift med fuldmagt og betalingskort.

§11 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen, skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. For medlemmer under 16 år, har forældrepar 1 stemme, uanset antal aktive børn. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af to stemmetællere

3. Formanden aflægger beretning

4. Udvalgsformænd aflægger beretning, I forbindelse med juniorudvalgsformandens beretning, vælges juniorudvalget.

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsen, revisorer og suppleanter i henhold til §8 a. Formand, sekretær og materiel- og anlægsformand i ulige år b. Næstformand, kasserer, dressurudvalgsformand samt terræn-, spring- og millitaryformand i lige år c. Suppleanter d. Revisorer e. Revisorsuppleanter

9. Eventuelt

§12 Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§13 Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen, valgte revisorer.

§14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af klubbens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§15 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. Ophører klubben med at eksistere tilfalder klubbens formue og aktiver Dansk Rideforbund, distrikt 4.

Således vedtaget den 2 Marts 2021 Dirigent, Leise Steensen